Lấy ý kiến Dự thảo các Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

Xem tiếp
Đề cương xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc...
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính...
Xem tiếp
Biểu mẫu cung cấp số liệu khảo sát mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Quảng Bình năm 2019 

Thực hiện Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2380/VPUBND-KGVX ngày 02/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh...

Xem tiếp
Kết quả sơ bộ chấm điểm đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT cấp huyện, cấp xã năm 2018 

Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện,

Xem tiếp