Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019 

Sáng ngày 24/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với Quốc phòng, An ninh năm 2019. Tham dự có Sở Thông tin và Truyền thông; các phòng Văn hóa Thông tin; đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện tại các điểm cầu của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trị hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình. 

 

 

Thời gian qua, hệ thống thông tin cơ sở đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Tại hội nghị, các học viên đã được tiếp thu 4 chuyên đề gồm: Một số nội dung kết hợp kinh tế với đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; Một số kết quả chủ yếu thực hiện chính sách pháp luật về kinh tế với quốc phòng, an ninh và phổ biến nội dung cơ bản của nghị định 164/NĐ-CP; Hướng dẫn thi đua khen thưởng trong lĩnh vực thông tin cơ sở; Hướng dẫn một số nội dung công tác thông tin cơ sở.
Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và góp phần vào sự phát triển chung của ngành thông tin và truyền thông.


Mai Linh

[Trở về]
Thông báo