Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 25/2019/QĐ-UBND Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành cà quản lý văn bản điện tử các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 12 00:00:00.0/09/2019 Còn
2 22/2019/QĐ-UBND Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên công thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần. UBND Tỉnh 01 00:00:00.0/08/2019 Còn
3 21/2019/QĐ-UBND Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 10 00:00:00.0/07/2019 Còn
4 362/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ 03 00:00:00.0/04/2019 Còn
5 712/QĐ-UBND Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Có 4 danh mục kèm theo) UBND Tỉnh 26 00:00:00.0/02/2019 Còn
6 163/QĐ-BTTTT Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018. Bộ Thông tin và Truyền thông 14 00:00:00.0/02/2019 Còn
7 163/QĐ-BTTTT Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018. Bộ Thông tin và Truyền thông 14 00:00:00.0/02/2019 Còn
8 32/2018/QĐ-UBND Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh quy định về quản lý đại lý Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 06 00:00:00.0/12/2018 Còn
9 10/2018/QB-UBND Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 17 00:00:00.0/04/2018 Còn
10 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Chính Phủ 01 00:00:00.0/03/2018 Còn
11 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2035. Hội đồng Nhân dân tỉnh 18 00:00:00.0/07/2017 Còn
12 1835/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017 UBND Tỉnh 31 00:00:00.0/10/2016 Còn
13 32/2016/QĐ-UBND Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 25 00:00:00.0/10/2016 Còn
14 25/2016/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Chính Phủ 06 00:00:00.0/04/2016 Còn
15 10/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" Bộ Thông tin và Truyền thông 01 00:00:00.0/04/2016 Còn
16 09/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 30 00:00:00.0/03/2016 Còn
17 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Chính Phủ 30 00:00:00.0/03/2016 Còn
18 07/2016/TT-BTTTT Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" Bộ Thông tin và Truyền thông 22 00:00:00.0/03/2016 Còn
19 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Liên Bộ 10 00:00:00.0/03/2016 Còn
20 05/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông 01 00:00:00.0/03/2016 Còn
Trang :
1